loading...

Privacyverklaring

Kottmann & Co B.V. Administrateurs en belastingadviseurs, gevestigd aan de Amsterdamseweg 508 te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Amsterdamseweg 508
1181 BX Amstelveen
(020) 345 58 55
www.kottmann-co.nl

D.M. Kottmann is de functionaris gegevensbescherming van Kottmann & Co B.V.

Hij is te bereiken via daan@kottmann-co.nl

Persoonsgegevens verwerken

Kottmann & Co B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

– burgerservicenummer (BSN)
– landelijk vast nummer van uw besloten vennootschap, vennootschap onder firma of stichting.

Doel en grondslag voor verwerken persoonsgegevens

Kottmann & Co B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van uw betaling
– Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw aangiften omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting  alsmede voor het deponeren van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kottmann & Co B.V. neemt haar besluiten niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van Kottmann & Co B.V. tussen zit.

Voor het verwerken van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting, het deponeren van de jaarstukken en verwerking van de loonadministratie, bankafschriften en de kassa administratie gebruikt Kottmann & Co B.V de volgende computer- en softwareprogramma’s: Fiscaalgemak, iMuis Online en Winsalar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kottmann & Co B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kottmann & Co B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Kottmann & Co B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kottmann & Co B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar daan@kottmann-co.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Kottmann & Co B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kottmann & Co B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer D.M. Kottmann via daan@kottmann-co.nl